Aanpassingspremie

Door wie aan te vragen?

Door de eigenaar-bewoner of huurder van minstens 65 jaar

 

Welke werken?

Binnen de aanpassingspremie zijn er 2 onderdelen: een aanpassingspremie voor technische installaties en hulpmiddelen, en een aanpassingspremie voor verbouwingen die de woning beter toegankelijk maken: 

Technische installaties en hulpmiddelen

- het installeren van een badkamer (met minstens een douche en een wastafel) aangepast aan een bejaarde.

- het plaatsen van een aangepast toilet en/of een tweede toilet op een andere woonverdieping;

- het installeren van een traplift of rolstoelplateaulift;

- het installeren van vaste, in de woning verankerde elektro-mechanische hulpmiddelen om zich te verplaatsen;

- het aanbrengen van handgrepen en steunmiddelen in de sanitaire ruimten;

- het automatiseren van de bestaande toegangsdeur, garagepoort of rolluiken.

 

Verbouwingswerken die de woning veiliger en beter toegankelijk maken

- het toegankelijk maken van de woning door hellende vlakken, een verbrede toegangsdeur (al dan niet automatisch), en door het wegwerken van hinderlijke drempels;

- het creëren van voldoende ruimte in de woning door het verbreden van de gang en de deuropeningen of het vergroten of herschikken van woonvertrekken of sanitaire ruimten;

- het verhogen of verlagen van vloeren om niveauverschillen op de woonverdieping weg te werken;

- het plaatsen van een veilige trap om de verdiepingen beter toegankelijk te maken;

- verbouwings- en inrichtingswerken om een wooneenheid te maken waarin de bejaarde zelfstandig en afzonderlijk kan wonen.

 

 Voorwaarden:

  • inkomen (van 3 jaar terug):
    * maximum € 31 340 voor een alleenstaande;
    * maximum € 43 870 voor een alleenstaande met 1 pers. ten laste (vanaf 2de pers. telkens + € 3 510;
    * maximum € 43 870 voor gehuwden / wettelijk of feitelijke samenwonenden, verhoogd met € 3 510 p.p. ten laste.

De vermelde bedragen zijn de maxima die gelden voor aanvragen in 2019. Ze worden elk jaar geïndexeerd.

  • de woning effectief bewonen
  • maximum 1 woning in volle eigendom of volledig vruchtgebruik hebben
  • het moet gaan om noodzakelijke aanpassingen aan de technische of sanitaire installatie of aan de constructie van de woning aan de lichamelijke gesteldheid van de bejaarde. Concreet betekent dit: werken die de hele woning toegankelijk maken voor rolstoelgebruikers, of verbouwingswerken en werken aan de sanitaire installaties om een bejaarde zelfstandig te laten wonen.

 

Premie:

50% van de kostprijs van de werken (exclusief BTW) met een maximum van € 1 250 per categorie

 
Aanvragen:

Na uitvoering van de werken (de facturen mogen niet ouder zijn dan 2 jaar) bij Wonen Vlaanderen, Wonen West-Vlaanderen, VAC Jacob van Maerlantgebouw 1/2 bus 93, 8200 Brugge, tel. 050 24 82 50.

 

De aanpassingspremie kan 3x aangevraagd worden in 10 jaar tijd, indien de aard van de werken telkens verschilt.

 

Andere gewestelijke premies:

De premie is cumuleerbaar met de gewestelijke renovatiepremie.